Disclaimer

Samengevat, we zijn niet verantwoordelijk voor enigerlij schade die voortkomt uit het gebruik van Scamadviser. Natuurlijk doen we wel ons best dus als je een fout ziet, laat het ons weten!

De informatie op deze website is alleen ter informatie. Eigen onderzoek is altijd nodig. 

Beperkte garanties

Wij geven geen garantie en nemen geen aansprakelijkheid voor:

  • de volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie;
  • dat het materiaal op de website actueel is; of
  • dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.

Wij behouden ons het recht voor om de publicatie van onze website of alle diensten op onze website te beëindigen of te wijzigen en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze disclaimer, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van websitediensten, of als we stoppen met het publiceren van de website.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en de algemene voorwaarden van de Ecommerce Foundation, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, onze website en het gebruik van onze website uit.

Beperking van aansprakelijkheid

De Ecommerce Foundation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of geschiktheid voor een bepaald doel. Verder geeft de Ecommerce Foundation geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de website van Scamadviser.com die anderszins betrekking hebben op dergelijke materialen of op websites die aan deze website zijn gekoppeld.  

De Ecommerce Foundation is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die verband houdt met of verband houdt met de inhoud die door de Ecommerce Foundation of gebruikers van de diensten wordt gepubliceerd. Gebruikers van de diensten vrijwaren de Ecommerce Foundation voor alle aanspraken van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade die voortvloeit uit gebeurtenissen of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot bedrijfsschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of corruptie van gegevens, databases of software.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN NOCH DE E-COMMERCE STICHTING, NOCH ENIGE VAN DE DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTROUWENSPARTNERS, LICENTIEGEVERS, KLANTEN, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS VAN DE E-COMMERCE STICHTING OF EEN VAN HAAR FILIALEN, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD OF AARD DAN OOK HEBBEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN EEN VAN ONZE DIENSTEN* (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER HARDWARE EN/OF SOFTWARE), EN DE VOLLEDIGE KOSTEN EN RISICO'S VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENST EN/OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE AAN UW ONROERENDE OF PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW COMPUTERHARDWARE EN/OF -SOFTWARE), BERUST UITSLUITEND BIJ U.)