mtgsa.pl评论:95%

可能是合法的。 信任等级很高。
高风险
安全
95 %

对 mtgsa.pl 的评分为高 , 该网站可能是可靠的。

Scamadviser是一个自动計算系統,用于检查网站是否合法且安全(或不安全)。对 mtgsa.pl 的审查是基于來自在线公共信息资源的40项数据的分析。我们使用的来源包括: 网站是否列在网络钓鱼和垃圾网站上、有否提供恶意软件、公司所在的国家、该网站在其他网站上的评论、以及许多其他信息。

该网站看起来很安全。但由于网站的分析是自动完成的,我们会建议您自行检查 ,以确保能安全使用该网站。

请向下滚动此页面,您可以找到我们在网络上找到有关 mtgsa.pl 的所有信息和评论,以帮助您查看 mtgsa.pl 是可靠网站还是在线骗局。


評分总结

我们使用计算机算法自动评估每个网站。 该算法系統收集来自40多个不同来源的数据 ,对每个网站进行自动审查,以确定其成为在线骗局或合法网站的可能性。

信任评分
95%

负面重点

该网站使用的是其他网站也使用的计算机
该网站的技术速度表现低于平均水平

正面重点


完整评论

网上商店评论

该网站与其它网站共享其互联网基础设施(服务器 CPU 功率,磁盘空间和互联网访问),这是很常见的。这也是 mtgsa.pl 正在做的事情。对于较小的网站,这是非常合乎逻辑的 ,因为它们不需要所有的基础设施。而更大型的品牌或高流量的网站,他们一般都有自己的基础设施。

技术评论

mtgsa.pl 在我们的速度测试中表现不佳。网站速度是公司专业性的指标,大多数公司要求网站速度至少是平均或以上,否则访问者可能会离开网站。该网站速度低于平均水平, 这可能是暂时的,但也可能是网站维护久佳。因此信任评分略微降低。


关于 mtgsa.pl 的事实

公司数据

国家可能性 Poland: 100%

网店数据

网站 mtgsa.pl
从网站重定向 mtgsa.com.pl
名称 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – Organizacja branżowych imprez targowych dla wielu dziedzin gospodarki.
网站国家 Poland
网站速度 Slow

技术信息 mtgsa.pl

所有者
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
管理员
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
技术联系
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
服务器名称
目标
dns2.home.pl
IP
46.242.149.21
国家
PL

目标
dns.home.pl
IP
46.242.149.11
国家
PL

目标
dns3.home.pl
IP
46.242.149.30
国家
PL


分享您的意见


关于这份报告

mtgsa.pl 的评论已被搜索2 次。
我们在 19-08-2019 对 mtgsa.pl 作最后一次审核。 如果您想要最新数据,只需点击 “刷新数据” 按钮即可。