mh24.ir评论:67%

找到小风险。
信任评分
67%
高风险
安全
67 %
平均

 

对 mh24.ir 的评分为一般 , 该网站可能是正当的。

我们对 mh24.ir 进行了分析,并对该网站作出 [value] %的评分。该信任评分主要发给具有中低风险的网站。我们搜查网络以获取信息作自动评级。我们会查看网站的托管位置、域名注册位置、使用的技术、以及其他37项真实信息。

由于 mh24.ir 的审核是自动完成,我们无法保证评级是完美的。我们始终建议您,在新网站進行购买或留下个人信息之前,请先进行手动检查

请向下滚动页面,查看我们所收集并用以审查该网站的所有信息。


評分总结

我们使用计算机算法自动评估每个网站。 该算法系統收集来自40多个不同来源的数据 ,对每个网站进行自动审查,以确定其成为在线骗局或合法网站的可能性。

信任评分
67%

负面重点

该网站使用的是其他网站也使用的计算机
在 Alexa 的排名(流量多少)相当低(18698809)
该网站的技术速度表现低于平均水平
在其他网站上未有发现任何评论
我们发现了几个与此域名相关的高风险网站
本网站的设置与 5 个国家有关

正面重点


完整评论

网上商店评论

该网站与其它网站共享其互联网基础设施(服务器 CPU 功率,磁盘空间和互联网访问),这是很常见的。这也是 mh24.ir 正在做的事情。对于较小的网站,这是非常合乎逻辑的 ,因为它们不需要所有的基础设施。而更大型的品牌或高流量的网站,他们一般都有自己的基础设施。

该网站的Alexa排名是 18698809。与所在国家/地区的其他网站相比,该排名略嫌低。如果您有所怀疑,认为该网站应该非常受欢迎,请格外小心并自行审查该公司。 较小型的网站或初创网站在Alexa的排名较低可说是正常的。

消费者的评价对任何在线销售产品或服务的正规公司来说十分重要。因此,我们一定会在 Trustpilot、Resellerrating 和 Sitejabber 等其他网站上查看有关 mh24.ir 的评论。可惜,我们找不到任何 评论,我们因而降低了该网站的信任评分。

该网站正在使用5个国家/地区的互联网服务。一般网站需要多种技术服务,如网络服务器,DNS,电子邮件服务器,防火墙等。小公司通常采用一家公司来提供以上服务。较大的 网站和企业则雇用多间公司来提供这些服务,这些公司通常分布在多个国家/地区。

技术评论

mh24.ir 在我们的速度测试中表现不佳。网站速度是公司专业性的指标,大多数公司要求网站速度至少是平均或以上,否则访问者可能会离开网站。该网站速度低于平均水平, 这可能是暂时的,但也可能是网站维护久佳。因此信任评分略微降低。

我们注意到,该域名由一个组织提供托管服務,该组织还支持其他几个信任度低至极低的网站。这些网站可能彼此相关, 因此, 我们降低了该网站的信任评分。


关于 mh24.ir 的事实

公司数据

国家可能性 Iran (Islamic Republic of): 36% / United States: 28% / Netherlands: 14% / Canada: 14% / United Kingdom: 7%

网店数据

网站 mh24.ir
描述 سیستم مدیریت هوشمند مدارس ، سیستمی جامع و کاملی در راستای مدیریت مدارس هوشمند که از دو بخش تحت ویندوز(مدیریت مدرسه هوشمند) و تحت وب (مدیریت از راه دور مدارس و اطلاع رسانی به والدین ) تشکیل یافته است.
网站国家 Iran (Islamic Republic of)
网站速度 Slow
网站价值 $ 128.83

技术信息 mh24.ir

所有者
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
管理员
名称
组织
Poshtibanane Shabake Pars
电话
+98 21 8888 1854
+98 21 8888 1754
街道
Unit 504, No. 8, 32nd Vozara Ave.,, Tehran, Tehran, IR
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
support@netsups.com
技术联系
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
jafi@elmosanat.com
服务器
IP
78.157.60.21
ISP
Fanava Group
注册商
注册商网站
网站价值
128.83
网站速度
Slow

68 此服务器上的其他网站

80%
81%
89%
服务器名称
目标
ns2.parsihost.com
IP
67.212.67.245
国家
CA
地区
QC
城市
Laval
邮编
h7w1k6

目标
ns49.parsihost.com
IP
78.157.60.21
国家
IR
地区
26
城市
Tehran


分享您的意见


关于这份报告

mh24.ir 的评论已被搜索1 次。
我们在 14-10-2019 对 mh24.ir 作最后一次审核。 如果您想要最新数据,只需点击 “刷新数据” 按钮即可。