itanets.bg评论:91%

该网站源自高风险国家。
信任评分
91%
高风险
安全
91 %

 

itanets.bg 得到高评分 , 该网站可能是正当的。

itanets.bg 的评分为正面。我们在线查看40种不同数据以作自动分析,数据包括所使用的技术、公司的位置、在同一个服务器上找到的其他网站等。

获得80% 或更高评分的网站通常可以安全使用,100% 为非常安全。但我们强烈建议您,在每个新网站上计划购物或留下您的联系方式之前,自行检查网站的安全性,因为有些情况下,犯罪分子购买了高度可靠的网站。您可以阅读我们的文章 「如何识别诈骗网站」 以自行判断。

本页的其余部分列出我们能够找到有关该网站的所有数据,以帮助您查看[ url] 並确定它是可靠网站还是存在欺诈。


評分概要

我们使用 40 个不同的数据点,即时评分以审查网站。 系統完全自动化,无需人为干预,以确定是可靠的网站还是虚假的在线商店。

信任评分
91%

负面重点

该网站的服务器用于多个网站
我们无法在其他反馈网站上找到此网站的评论
高风险国家与本网站的设置有关
该网站似乎在高风险国家运作
3 个国家涉及该网站的设置

正面重点


完整评论

公司评估

国际银行联合会发布了一份存在高风险的欺诈和腐败国家的名单。 我们使用該名单来检查网站是否位于这样的国家/地区。 似乎是本网站于高风险地区。 因此,如果还发现其他风险,我们可能会降低信任評分。 如果他们仅位于高风险国家,我们绝不会减低評級。

网店评估

itanets.bg 与其他多个网站共享其网络服务器。 对于较小的网站,这是正常情况。。 這樣他们就不需要计算机电源和互联网带宽。 通过这种方式,可以与多个其他网站共享基础设施的成本。

我们检查 Sitejabber、Resellerrating 和 Trustpilot 等其他几个网站,找不到任何關於 itanets.bg 的评论。 这並非好現象, 因为提供服务或产品的任何网站通常至少有几个评论。 我们因此降低了该网站的信任评分。

3个国家 / 地区涉及本网站的技术设置。 对于较小的网站,这种情况并不常见,因为他们通常由一家托管公司來安排所有内容(域名、DNS、防火墙、电子邮件和网络服务器)。 较大的网站和企业通常使用多家公司来提供这些服务,因此有几个国家参与支持该网站。

技术评估

一个或多个高风险国家与该网站使用的基础设施相关联。每个网站都需要一个服务器、DNS、防火墙和电子邮件服务器。该网站使用的互联网服务中至少有一个或多个位于同一个国家 。根据国际银行联合会,该国属高风险国家,意即存在欺诈和腐败问题。


关于 itanets.bg 的事实

公司数据

地址 95-97 Odrin Str., BG-1303 Sofia
城市 SOFIA, 1303
国家 BG
国家可能性 Bulgaria: 68% / France: 23% / Netherlands: 9%

网店数据

网站 itanets.bg
名称 Java Hosting, JSP Hosting, Tomcat Hosting, PHP Hosting, Web Hosting, Домейни
描述 ITA Network Solutions BG предлага Java хостинг (Java Hosting), JSP хостинг (JSP Hosting), Tomcat хостинг (Tomcat Hosting), PHP хостинг, Web хостинг, Домейни, reseller хостинг, Графичен дизайн, Разработване на софтуер, Adult хостинг, евтин хостинг, линукс хостинг и други.
网站国家 France
域名年龄 14 Years, 166 Days
网站速度 Average

技术信息 itanets.bg

所有者
名称
ITA NetS Limited
组织
电话
街道
95-97 Odrin Str., BG-1303 Sofia
城市
SOFIA, 1303
州/省
邮编
国家
BG
电邮地址
管理员
名称
组织
Emil Botusharov
电话
+359 2 9313878
+359 2 8335114
街道
ITA NetS Limited
城市
SOFIA, 1303
州/省
邮编
国家
BG
电邮地址
技术联系
名称
组织
电话
+359 2 9313878
+359 2 8335114
街道
ITA NetS Limited
城市
SOFIA, 1303
州/省
邮编
国家
BG
电邮地址
服务器名称
目标
ns2.itahost.com
IP
212.83.137.37
国家
FR
地区
A3
城市
Orl
邮编
45655

目标
ns1.itahost.com
IP
212.83.140.26
国家
FR
地区
B4
城市
P
邮编
59840


分享您的意见


关于这份报告

itanets.bg 的评分已被查看1 次。
对 itanets.bg 的最後一次评分是在 11-10-2019。 想要最新的数据? 请按本页底部的 “刷新数据” 链接。

itanets.bg

如何识别诈骗?

Scamadviser尝试使用计算机算法识别诈骗,虚假网上商店和其他在线版本的欺诈行为。 虽然快速有效但并不完美。 如有疑问,请阅读我们关于识别不良网站的其他方法的文章。